Tag Archive: ashkhatanq

Աշխատանքը պաճառ չէ երազանքին չհետևելու համար

Աշխատանքը պաճառ չէ երազանքին չհետևելու համար: Շատ հայտնի մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել նվիրել իրենց ամբողջ կյանքը երազանքը իրականացնելու համար: Նրանք ունեին սովորական աշխատանք, ինչպես բոլորը:      Երազանքը չի կարող քեզ կերակրել, այդ պաճառով այլ ելք չկա:  Երբ ինչ-որ մեկը…
Կարդալ…

Գիտեք որ, Հետաքրքիր է, Հիմնահարցեր

, ,